Kosten en vergoeding: Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis-GGZ?
Sinds 2014 is de GGZ onderverdeeld in Gespecialiseerde GGZ en Generalistische Basis-GGZ. De Gespecialiseerde GGZ is voor de behandeling van complexe of langdurig bestaande klachten en problemen. De behandeling wordt in rekening gebracht via een zogenaamde Diagnose Behandelcombinatie (DBC). De Generalistische Basis-GGZ is voor de behandeling van min of meer overzichtelijke klachten en problemen en/of klachten en problemen die nog maar kort bestaan. De behandeling wordt in rekening gebracht in producten. Ook het afbouwtraject van een behandeling die gestart is in de Gespecialiseerde GGZ kan onder bepaalde omstandigheden in de Generalistische Basis GGZ vallen. Voor beide zorgsoorten is een verwijsbrief van uw huisarts vereist.

Gespecialiseerde GGZ

Wat is een DBC?
Gedurende uw behandeling houd ik vanaf het eerste gesprek alle activiteiten bij die ik in het kader van uw behandeling verricht, in een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hieronder valt ook de indirecte tijd, bijvoorbeeld het schrijven van een onderzoeks- of een gespreksverslag of een brief aan uw huisarts. In de DBC staat ook de diagnose die tot de behandeling heeft geleid.

Duur DBC
Een DBC duurt nooit langer dan een jaar. Wanneer uw behandeling langer duurt dan een jaar, wordt er na een jaar een nieuwe DBC geopend. De eerste DBC wordt dan afgesloten en bij u of uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wanneer tijdens de behandeling de diagnose waarvoor u behandeld wordt wijzigt, wordt er een nieuwe DBC geopend en heeft u een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig. Het wijzigen van de diagnose doe ik vanzelfsprekend in overleg met u.

Facturering DBC
Als de behandeling wordt afgerond, wordt de DBC gesloten en kan berekend worden hoeveel de behandeling kost. Ik hanteer het NZa-tarief. U kunt deze tarieven vinden op www.nza.nl/regelgeving/tarieven, onder Curatieve GGZ. Voor het berekenen van deze kosten zijn zowel de gestelde diagnose als de verrichte activiteiten van belang. Daarom wordt op de rekening de diagnostische hoofdgroep van de klachten waarvoor u in behandeling was vermeld (bijvoorbeeld angststoornis, stemmingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis). Na afsluiting van de behandeling krijgt u de factuur. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van de soort polis die u heeft. Vraag voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar na hoeveel u vergoed krijgt wanneer u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in behandeling gaat! Dit voorkomt dat u later voor vervelende verrassingen komt te staan. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat de hoofdgroep van de diagnose waarvoor u behandeld wordt op de rekening vermeld staat, maakt u dit dan in het eerste gesprek meteen kenbaar. U kunt dan namelijk een zogenaamde privacyverklaring invullen, die ik naar uw zorgverzekeraar opstuur. De hoofdgroep van de diagnose hoeft dan niet meer op de rekening vermeld te worden.

Generalistische Basis-GGZ

Wat is een product?
Binnen de Generalistische Basis-GGZ bestaan vier verschillende producten, namelijk kort, middellang, intensief en chronisch. Per product is een maximum duur vastgesteld, waarbinnen de behandeling afgerond dient te worden. Elk product heeft een vaste prijs. Gedurende uw behandeling houd ik vanaf het eerste gesprek alle activiteiten bij die ik in het kader van uw behandeling verricht. Hieronder valt ook indirecte tijd, bijvoorbeeld het schrijven van een onderzoeks- of een gespreksverslag of een brief aan uw huisarts. Wanneer het maximale aantal minuten bereikt is, dient de behandeling afgesloten te worden.

Wat als behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ niet toereikend blijkt?
Wanneer de behandelduur binnen de Generalistische-Basis GGZ niet toereikend blijkt, kan de behandeling overgaan in een behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ. Dit kan alleen wanneer uw klachten en problemen gedurende de behandeling ernstiger, hardnekkiger of complexer blijken dan vooraf door uw huisarts en/of door mij was ingeschat. Hiervoor is verder een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Facturering Generalistische Basis-GGZ
Na afsluiting van de behandeling breng ik het product bij u in rekening gebracht. Hiervoor hanteer ik het NZa-tarief. U kunt deze tarieven vinden op www.nza.nl/regelgeving/tarieven, onder Curatieve GGZ. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van de soort polis die u heeft. Vraag voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar na hoeveel u vergoed krijgt wanneer u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in behandeling gaat! Dit voorkomt dat u later voor vervelende verrassingen komt te staan.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over zorgverzekeringen verwijs ik u naar de Keuzegids Zorgverzekering op zorgverzekering.npcf.nl.

  • Voor specifieke informatie over vergoeding van behandelingen in de GGZ verwijs ik u naar de informatie voor cliënten op de website van mijn beroepsvereniging, www.lvvp.info.

  • Voor meer informatie over de NZa-tarieven verwijs ik u naar de website van de NZa, www.nza.nl/regelgeving/tarieven, onderdeel curatieve GGZ.

  • Voor meer informatie over kosten en vergoedingen bij psychotherapeuten en psychologen die contractvrij werken verwijs ik u naar de cliënteninformatie op www.zorgvoorkwaliteit.nu.